Algemene voorwaarden Sideline

1. Definities

1.1 Websiteowner: dienstverlener, geregistreerd in het KvK-handelsregister onder nummer 57364699 en gebruiker van onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.2 Gebruiker: de rechtspersoon of natuurlijk persoon met wie Websiteowner een rechtsbetrekking aangaat voor de levering van Diensten zoals bedoeld in artikel 1.3 van deze Algemene voorwaarden. Er zijn betalende Gebruikers(volledige App versie) en niet betalende Gebruikers(gratis App versie).

1.3 Dienst(en): alle dienstverlening van welke aard en onder welke benaming dan ook die Websiteowner op basis van een rechtsbetrekking met de Gebruiker of Eindgebruiker verricht of dient te verrichten;

1.4 Eindgebruiker: rechtspersoon (o.a. ook Gebruikers) of natuurlijk persoon die gebruikt maakt van de softwaretoepassingen die Websiteowner levert of beheert.

1.5 Softwaretoepassingen: Een App of internetsite geschikt voor gebruik via internet, tablet, smartphone of andere telecommunicatiemiddelen.

1.6 Overeenkomst: de aan deze Algemene Voorwaarden gekoppelde rechtsbetrekking voor de levering van Diensten door Websiteowner aan Gebruiker of het gebruik van de softwaretoepassing die Websiteowner levert of beheert.

1.7 Abonnement: Gratis en betaald. Betaald krijgt meer functionaliteit voor de perdioe van 1 jaar.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen tussen Websiteowner en Gebruiker voor de levering van Diensten en softwaretoepassingen.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de Gebruiker. Genoemde tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.3 Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien de Algemene Voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn geldt dat, in geval dat bepalingen in de Algemene Voorwaarden van Websiteowner en partijen strijdig zijn, de bepalingen in de Algemene Voorwaarden van Websiteowner prevaleren.

2.6 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.

2.7 Het staat Websiteowner te allen tijde vrij om deze Algemene voorwaarden aan te passen. Websiteowner stelt Gebruiker op de website op de hoogte van deze wijzigingen.

3. Overeenkomst levering Diensten

3.1 Een overeenkomst voor de levering van Diensten wordt aangegaan voor een in de overeenkomst bepaalde termijn en in abonnementsvorm.

3.2 Een overeenkomst komt tot stand op het eerste van de volgende momenten: het moment dat Websiteowner de overeenkomst bevestigt aan de Gebruiker, dan wel het moment dat Websiteowner met de uitvoering van de overeenkomst begint. In het laatste geval geldt de betaling als de overeenkomst tussen partijen.

3.3 De duur van de overeenkomst wordt na de overeengekomen periode stilzwijgend beëindigd. Gebruikers kan door middel van betaling de duur verlengen.

4. Prijzen en betalingen

4.1 Alle door Websiteowner genoemde prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd.

4.2 Alle door Websiteowner kenbaar gemaakte prijzen zijn steeds euro’s of de in een land geldende valuta. De Gebruiker dient alle betalingen in de opgegeven valuta te voldoen.

4.3 In geval van facturatie dient de betaling uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Websiteowner aan te geven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bezwaren van de Gebruiker tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

4.4 Indien de Gebruiker in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is de Gebruiker van rechtswege in verzuim. Een ingebrekestelling is niet vereist en de Gebruiker is wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Gebruiker in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

4.5 Indien Gebruiker nalatig blijft de factuur te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval Gebruiker tevens verplicht is tot betaling van incassokosten en alle andere gemaakte kosten.

4.6 Indien Websiteowner op verzoek of met voorafgaande instemming van de Gebruiker Diensten levert buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst, dan vergoedt de Gebruiker deze volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Websiteowner.

4.7 Indien een Gebruiker na de abonnementsperiode geen betaling meer verricht zal zijn abonnement terugvallen op de “gratis” versie. Na alsnog een betaling zal automatische upgrade plaatsvinden.

5. Terbeschikkingstelling software

5.1 Websiteowner zal de softwaretoepassing en de documentatie niet ter beschikking stellen. De softwaretoepassing is voldoende duidelijk.

5.2 De broncode van de softwaretoepassing wordt aan Gebruiker en Eindgebruiker niet ter beschikking gesteld.

6. Gebruiksrecht Gebruiker

6.1 Na betaling van het verschuldigde bedrag door Gebruiker, verkrijgt de Gebruiker het volledige gebruiksrecht voor de softwaretoepassingen om deze te bedienen en om aan mede eindgebruikers aan te bieden. Gebruiker verkrijgt expliciet geen enkel eigendomsrecht over de software of enige andere producten van Websiteowner.

6.2 In geval van niet overeengekomen gebruik heeft Websiteowner het recht op een vergoeding van ten minste drie maal de totale opdrachtsom, onverminderd het recht van Websiteowner een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

6.3 Het is de Gebruiker niet toegestaan de softwaretoepassingen te verkopen, te verhuren, te vervreemden of over te dragen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Aansprakelijkheid van Websiteowner is beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

7.2 Websiteowner is niet aansprakelijk voor:

7.2.1 Fouten of tekortkomingen in de softwaretoepassing, indien de Gebruiker het tot stand brengen of laten uitvoeren van een proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijke proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

7.2.2 Misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van Gebruiker

7.2.3 Fouten of tekortkomingen van door of namens Gebruiker ingeschakelde derden.

7.2.4 Gebreken of fouten die zijn ontstaan bij toeleveranciers of andere Dienstverlenende bedrijven die aan de softwaretoepassing werken of ervoor zorgen dat deze door eindgebruikers benaderbaar is.

7.3 Elke verdere aansprakelijkheid van Websiteowner voor door Gebruiker geleden schade is uitgesloten, ongeacht de grond voor de geleden schade, hetzij uit wanprestatie, hetzij uit onrechtmatige daad of anderszins.

7.4 De beperking van aansprakelijkheid van Websiteowner geldt niet in het geval van opzet of grove schuld.

Voorwaarden voor gebruik softwaretoepassingen door eindgebruiker:

8. Gebruiksrechten eindgebruikers

8.1 Na een uitnodiging tot bediening, verkrijgt een Eindgebruiker het gebruiksrecht voor een softwaretoepassing om deze te bedienen. Dit gebruiksrecht is een exclusieve licentie.

8.2 Eindgebruikers bepalen welke gegevens worden verwerkt en/of opgeslagen. De Eindgebruiker is er zelf verantwoordelijk voor dat die informatie correct is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

8.3 Websiteowner is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de ingevoerde of verwerkte gegevens. De door een Eindgebruiker foutief aangeleverde informatie kan door Websiteowner niet als zodanig herkend worden en kan dientengevolge onjuist worden verwerkt/opgeslagen.

8.4 Eindgebruikers zijn gehouden voorschriften en aanwijzingen van Websiteowner met betrekking tot het gebruik van softwaretoepassingen zorgvuldig op te volgen. Indien een zeker handelen van een Gebruiker of Eindgebruiker aantoonbaar een goede werking daarvan in gevaar brengt, dan is Websiteowner gerechtigd deze Gebruiker of Eindgebruiker de toegang te ontzeggen of onmogelijk te maken.

9. Aanmelden als eindgebruiker

9.1 Wanneer een Eindgebruiker zich aanmeldt op een website of softwaretoepassing van Websiteowner, dan komt tussen Websiteowner en de Eindgebruiker een gebruiksovereenkomst voor onbepaalde tijd tot stand. Aan de aanmelding zijn geen kosten verbonden, tenzij vooraf anders is bepaald.

9.2 Een gebruiksovereenkomst komt tot stand op het moment dat de aanmeldingsprocedure volledig en juist door de Eindgebruiker is doorlopen.

9.3 De Eindgebruiker is verplicht de bij het aanmelden (eventuele) opgevraagde gegevens naar waarheid en compleet in te vullen. Dit geldt met name voor het emailadres en telefoonnummer.

9.4 Wanneer de opgegeven gegevens na een succesvolle aanmelding veranderen, verplicht de Eindgebruiker zich de gegevens direct te actualiseren en de werking van het opgegeven e-mailadres regelmatig te controleren.

10. Beëindiging

10.1 De Eindgebruiker kan op ieder gewenst moment en zonder toestemming van Websiteowner het gebruik beëindigen.

10.2 Wanneer de Eindgebruiker langer dan 6 maanden niet heeft ingelogd op een softwaretoepassing, dan heeft Websiteowner het recht om de overeenkomst zonder opzegging te beëindigen en de gegevens van de Gebruiker te verwijderen.

10.3 Websiteowner kan een softwaretoepassing (onaangekondigd) tijdelijk of permanent niet beschikbaar stellen voor gebruiker(s), zonder dat eindgebruiker(s) daar enige rechten aan kan (kunnen) ontlenen.

11. Werking

11.1 Websiteowner staat er niet voor in dat softwaretoepassingen die zij levert en/ of beheert foutloos zijn en zonder onderbrekingen functioneren. Dit geldt ook voor softwaretoepassingen van derden waar Websiteowner gebruik van maakt of de koppeling daarmee.

11.2 Websiteowner zal zich ervoor inspannen fouten in softwaretoepassingen binnen een redelijke termijn te herstellen indien de betreffende gebreken door Eindgebruiker schriftelijk zijn gemeld.

11.3 Websiteowner kan in voorkomend geval het herstel van de gebreken uitstellen totdat een nieuwe versie van de betreffende softwaretoepassing in gebruik wordt genomen.

11.4 De Eindgebruiker draagt het risico van tijdens of als gevolg van het gebruik van het opgetreden verlies van gegevens, documenten en/ of databestanden.

11.5 Eindgebruikers zijn verantwoordelijk voor de juiste keuze en tijdige en adequate beschikbaarheid van (tele)communicatiefaciliteiten.

Algemene Voorwaarden t.b.v. Gebruikers en eindgebruiker:

12. Algemeen

12.1 Websiteowner zal voldoen aan de verplichtingen die uit hoofde van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens als verwerker op haar rusten. Websiteowner zal zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Gebruiker en Eindgebruiker staan ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens, daaronder begrepen de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in acht worden genomen.

12.2 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement van vestiging van Websiteowner is exclusief bevoegd om over enige geschillen voortvloeiende uit de rechtsbetrekking tussen Concepteur en Gebruiker of Concepteur en Eindgebruiker te oordelen.